Courseview

Disputationscolloquium

LV: 20007950

a.Publiziert

2 SWS

Robert Bittl

Colloquium

Akt: 09.03.2023 15:46

Mon, 17:00 - 21:00 (1.3.14 Hörsaal A1.1.08 Dozentenraum )

Wed, 11:00 - 14:00 (0.1.01 Hörsaal B1.1.08 Dozentenraum )

Wed, 16:00 - 21:00 (1.3.14 Hörsaal A1.1.08 Dozentenraum )