Courseview

P - Applied Programming for Weather Modelling

LV: 24304130

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Ingo Kirchner

Internship

Akt: 22.11.2022 12:00

Mon, 10:00 - 12:00 (059 PC-Pool 1)

Fri, 00:00 - 23:59 ()