Studienbereich Orientierung: Naturwissenschaften

Field of Study Orientation (Nature) (0520a_k10)

Module: Academic Orientation (0522aA1.1)

Studienorientierung Natur

LV: 00000125

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Alexander Bockmayr

Basic Course

Submod: 0522aA1.1.2

Akt: 26.03.2021 12:00

Wed, 14:00 - 16:00 (T9/Gr. Hörsaal)

Studienbereich Orientierung (Natur) (0520b_k10)

Module: Academic Orientation (0522aA1.1)

Studienorientierung Natur

LV: 00000125

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Alexander Bockmayr

Basic Course

Submod: 0522aA1.1.2

Akt: 26.03.2021 12:00

Wed, 14:00 - 16:00 (T9/Gr. Hörsaal)

Studienbereich Orientierung: Geistes- und Kulturwissenschaften

Academic Orientation: Cultural Studies (0522a_k10)

Module: Academic Orientation (0522aA1.1)

Studienorientierung Natur

LV: 00000125

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Alexander Bockmayr

Basic Course

Submod: 0522aA1.1.2

Akt: 26.03.2021 12:00

Wed, 14:00 - 16:00 (T9/Gr. Hörsaal)

Academic Orientation: Humanities (0526a_k10)

Module: Academic Orientation (0522aA1.1)

Studienorientierung Natur

LV: 00000125

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Alexander Bockmayr

Basic Course

Submod: 0522aA1.1.2

Akt: 26.03.2021 12:00

Wed, 14:00 - 16:00 (T9/Gr. Hörsaal)

Studienbereich Orientierung (Kultur) (0522b_k10)

Module: Academic Orientation (0522aA1.1)

Studienorientierung Natur

LV: 00000125

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Alexander Bockmayr

Basic Course

Submod: 0522aA1.1.2

Akt: 26.03.2021 12:00

Wed, 14:00 - 16:00 (T9/Gr. Hörsaal)

Studienbereich Orientierung (Geist) (0526b_k10)

Module: Academic Orientation (0522aA1.1)

Studienorientierung Natur

LV: 00000125

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Alexander Bockmayr

Basic Course

Submod: 0522aA1.1.2

Akt: 26.03.2021 12:00

Wed, 14:00 - 16:00 (T9/Gr. Hörsaal)