Studienbereich Orientierung: Naturwissenschaften

Field of Study Orientation (Nature) (0520a_k10)

Module: Academic Orientation (0522aA1.1)

Studienorientierung Natur

LV: 00000025

a.SAP Fehlerfall

2 SWS

Alexander Bockmayr

Basic Course

Submod: 0522aA1.1.2

Akt: 28.06.2019 13:30

Wed, 14:00 - 16:00 (A3/Hs 001 Hörsaal)

Studienbereich Orientierung (Natur) (0520b_k10)

Module: Academic Orientation (0522aA1.1)

Studienorientierung Natur

LV: 00000025

a.SAP Fehlerfall

2 SWS

Alexander Bockmayr

Basic Course

Submod: 0522aA1.1.2

Akt: 28.06.2019 13:30

Wed, 14:00 - 16:00 (A3/Hs 001 Hörsaal)

Studienbereich Orientierung: Geistes- und Kulturwissenschaften

Academic Orientation: Cultural Studies (0522a_k10)

Module: Academic Orientation (0522aA1.1)

Studienorientierung Natur

LV: 00000025

a.SAP Fehlerfall

2 SWS

Alexander Bockmayr

Basic Course

Submod: 0522aA1.1.2

Akt: 28.06.2019 13:30

Wed, 14:00 - 16:00 (A3/Hs 001 Hörsaal)

Academic Orientation: Humanities (0526a_k10)

Module: Academic Orientation (0522aA1.1)

Studienorientierung Natur

LV: 00000025

a.SAP Fehlerfall

2 SWS

Alexander Bockmayr

Basic Course

Submod: 0522aA1.1.2

Akt: 28.06.2019 13:30

Wed, 14:00 - 16:00 (A3/Hs 001 Hörsaal)

Studienbereich Orientierung (Kultur) (0522b_k10)

Module: Academic Orientation (0522aA1.1)

Studienorientierung Natur

LV: 00000025

a.SAP Fehlerfall

2 SWS

Alexander Bockmayr

Basic Course

Submod: 0522aA1.1.2

Akt: 28.06.2019 13:30

Wed, 14:00 - 16:00 (A3/Hs 001 Hörsaal)

Studienbereich Orientierung (Geist) (0526b_k10)

Module: Academic Orientation (0522aA1.1)

Studienorientierung Natur

LV: 00000025

a.SAP Fehlerfall

2 SWS

Alexander Bockmayr

Basic Course

Submod: 0522aA1.1.2

Akt: 28.06.2019 13:30

Wed, 14:00 - 16:00 (A3/Hs 001 Hörsaal)