Studienbereich Orientierung: Naturwissenschaften

Studienbereich Orientierung (Natur) (0520a_k10)

Modul: Studienorientierung (0522aA1.1)

Studienorientierung Natur

LV: 00000125

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Alexander Bockmayr

Grundkurs

Submod: 0522aA1.1.2

Akt: 19.10.2020 18:00

Mi, 14:00 - 16:00 (T9/Gr. Hörsaal)

Modul: Fachliche Orientierung Naturwissenschaften (0520aA1.3)

Fachliche Orientierung Natur

LV: 00000001

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Günther Rothe

Vorlesung

Submod: 0520aA1.3.1

Akt: 19.10.2020 18:00

Fr, 10:00 - 12:00 (KöLu24-26/SR 006 Neuro/Mathe)

Fr, 10:00 - 12:00 (Virtueller Raum 09)

Grundkurs zu Fachliche Orientierung Natur

LV: 00000025

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Günther Rothe

Grundkurs

Submod: 0520aA1.3.2

Akt: 19.10.2020 18:00

Mi, 16:00 - 18:00 (Virtueller Raum 31)

Studienbereich Orientierung: Geistes- und Kulturwissenschaften

Studienbereich Orientierung (Geist & Kultur) (0522a_k10)

Modul: Studienorientierung (0522aA1.1)

Studienorientierung Natur

LV: 00000125

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Alexander Bockmayr

Grundkurs

Submod: 0522aA1.1.2

Akt: 19.10.2020 18:00

Mi, 14:00 - 16:00 (T9/Gr. Hörsaal)

(0526a_k10)

Modul: Studienorientierung (0522aA1.1)

Studienorientierung Natur

LV: 00000125

a.SAP verarbeitet

2 SWS

Alexander Bockmayr

Grundkurs

Submod: 0522aA1.1.2

Akt: 19.10.2020 18:00

Mi, 14:00 - 16:00 (T9/Gr. Hörsaal)