Further courses

Institutskolloquium (E18h)

Module: Institutional Colloquium (E18hA1.1)

Institutional Colloquium

LV: 24300051

a.Publiziert

0 SWS

Ulrike Langematz

Colloquium

Submod: E18hA1.1.1

Akt: 19.07.2021 15:20

Mon, 15:00 - 17:00 (Virtueller Raum Geo21)

Erweitertes Veranstaltungsangebot (E18i)

Module: Space Studies (E18iA1.1)

Forschung wirkungsvoll kommunizieren/ Effectively communicating research

LV: 24109311

a.Publiziert

2 SWS

Georg Adolf Heiß

Jörg Elis Hoffmann

Seminar

Submod: E18iA1.1.1

Akt: 29.03.2021 11:29

Thu, 14:00 - 16:00 (Virtueller Raum Geo03)

Programming in Geoscience

LV: 24109601

a.Publiziert

1 SWS

Jonas Folesky

Laurens Jan Hofman

Lecture

Submod: E18iA1.1.1

Akt: 08.04.2021 16:12

Wed, 10:00 - 11:00 (Virtueller Raum Geo04)

Programming in Geoscience

LV: 24109604

a.Publiziert

2 SWS

Jonas Folesky

Laurens Jan Hofman

PC-based Seminar

Submod: E18iA1.1.1

Akt: 01.04.2021 09:43

Wed, 14:00 - 16:00 (Virtueller Raum Geo07)

Programmieren in den Geowissenschaften

LV: 24120204

a.Publiziert

2 SWS

Jonas Folesky

Laurens Jan Hofman

PC-based Seminar

Submod: E18iA1.1.1

Akt: 01.04.2021 09:42

Wed, 12:00 - 14:00 (Virtueller Raum Geo03)

S Tut - Mathelernraum (LaTeX/Python)

LV: 24306629

a.Publiziert

0 SWS

N.N.

Studentisches Tutorium

Submod: E18iA1.1.1

Akt: 31.03.2021 15:48

Mon, 17:00 - 19:00 (Virtueller Raum Geo27)

S Tut - Mathelernraum für Studierende der Meteorologie (Analysis), 2. Fachsem.

LV: 24307029

a.Publiziert

0 SWS

N.N.

Studentisches Tutorium

Submod: E18iA1.1.1

Akt: 31.03.2021 15:48

Tue, 16:00 - 18:00 (Virtueller Raum Geo02)

Thu, 08:00 - 10:00 (Virtueller Raum Geo02)

P - Strahlungstransportmodelle

LV: 24307430

a.Publiziert

1 SWS

Jürgen Fischer

Rene Preusker

Internship

Submod: E18iA1.1.1

Akt: 29.03.2021 14:37

Wed, 11:00 - 12:00 (Virtueller Raum Geo29)