Bachelorstudiengang Informatik

Bachelor Informatik (150 LP, Studienordnung 2014) (0086c_k150)

Modul: Statistik für Biowissenschaften II (0260cA2.6)

Statistik für Biowissenschaften II

LV: 60100101

a.Erneut änderbar

4 SWS

Jochen Kruppa

Vorlesung

Submod: 0260cA2.6.1

Akt: 20.08.2019 12:01

Mo, 14:00 - 18:00 (Hs B (Raum B.004, 100 Pl.))

Masterstudiengang Informatik

Master Informatik (SPO von 2014) (0089c_MA120)

Modul: Ergänzungsmodul Forschungsseminar (0280bA7.5)

Algorithmic Mixed-Integer Programming

LV: 19240411

a.Erneut änderbar

2 SWS

Keine Dozenten

Seminar

Submod: 0280bA7.5.1

Akt: 22.10.2019 14:09

Modul: Vertiefungsmodul: Masterseminar Diskrete Mathematik (0280cA3.4)

Algorithmic Mixed-Integer Programming

LV: 19240411

a.Erneut änderbar

2 SWS

Keine Dozenten

Seminar

Submod: 0280bA7.5.1

Akt: 22.10.2019 14:09

Modul: Ergänzungsmodul: Aktuelle Forschungsthemen A (0280cA4.7)

Algorithmic Mixed-Integer Programming

LV: 19240411

a.Erneut änderbar

2 SWS

Keine Dozenten

Seminar

Submod: 0280bA7.5.1

Akt: 22.10.2019 14:09

Modul: Ergänzungsmodul: Aktuelle Forschungsthemen B (0280cA4.8)

Algorithmic Mixed-Integer Programming

LV: 19240411

a.Erneut änderbar

2 SWS

Keine Dozenten

Seminar

Submod: 0280bA7.5.1

Akt: 22.10.2019 14:09

Modul: Ergänzungsmodul: Aktuelle Forschungsthemen C (0280cA4.9)

Algorithmic Mixed-Integer Programming

LV: 19240411

a.Erneut änderbar

2 SWS

Keine Dozenten

Seminar

Submod: 0280bA7.5.1

Akt: 22.10.2019 14:09

Modul: Statistik für Biowissenschaften II (0260cA2.6)

Statistik für Biowissenschaften II

LV: 60100101

a.Erneut änderbar

4 SWS

Jochen Kruppa

Vorlesung

Submod: 0260cA2.6.1

Akt: 20.08.2019 12:01

Mo, 14:00 - 18:00 (Hs B (Raum B.004, 100 Pl.))