Bachelorstudiengang Geologische Wissenschaften

Fachspezifisches ABV-Angebot (E18m)

Modul: Fachspezifisches ABV-Angebot (E18mA1.1)

Forschung wirkungsvoll kommunizieren/ Effectively communicating research

LV: 24109311

a.Publiziert

2 SWS

Georg Adolf Heiß

Jörg Elis Hoffmann

Seminar

Submod: E18mA1.1.1

Akt: 29.03.2021 11:29

Do, 14:00 - 16:00 (Virtueller Raum Geo03)

Programmieren in den Geowissenschaften

LV: 24109601

a.Publiziert

1 SWS

Jonas Folesky

Laurens Jan Hofman

Vorlesung

Submod: E18mA1.1.1

Akt: 08.04.2021 16:12

Mi, 10:00 - 11:00 (Virtueller Raum Geo04)

Programmieren in den Geowissenschaften

LV: 24109604

a.Publiziert

2 SWS

Jonas Folesky

Laurens Jan Hofman

Seminar am PC

Submod: E18mA1.1.1

Akt: 01.04.2021 09:43

Mi, 14:00 - 16:00 (Virtueller Raum Geo07)

Programmieren in den Geowissenschaften

LV: 24120204

a.Publiziert

2 SWS

Jonas Folesky

Laurens Jan Hofman

Seminar am PC

Submod: E18mA1.1.1

Akt: 01.04.2021 09:42

Mi, 12:00 - 14:00 (Virtueller Raum Geo03)