s

Hint

This view only shows courses with the new eight digit LV-numbers.

Geologie

LV Type Lecturer Title Modulenumber Whiteboard Link
24100b01 + 24100b02 + 24100b03 + 24100b04 + 24100b05 + 24100b06 + 24100b07 + 24100b08 + 24100b09 + 24100b10 Practice seminar + Practice seminar + Practice seminar + Practice seminar + Practice seminar + Practice seminar + Practice seminar + Practice seminar + Practice seminar + Practice seminar

P: Alexander Rohrmann

P: Moritz Liesegang

P: Moritz Liesegang

P: Jörg Elis Hoffmann

P: Esther Schwarzenbach

P: Saskia Bläsing

P: Ninja Braukmüller

P: Esther Schwarzenbach

P: Jörg Elis Hoffmann

P: Alexander Rohrmann

Erde I Übung

Erde I Übung

Erde I Übung

Erde I Übung

Erde I Übung

Erde I Übung

Erde I Übung

Erde I Übung

Erde I Übung

Erde I Übung

0153bA1.1

0153cA1.1

0496aA4.1

0521aA5.1

24104b01 + 24104b02 + 24104b03 + 24104b04 + 24104b05 + 24104b06 + 24104b07 Practice seminar + Practice seminar + Practice seminar + Practice seminar + Practice seminar + Practice seminar + Practice seminar

P: Timm John

P: Susan Schorr + Timm John

P: Timm John

P: Ralf Milke

P: Timm John

P: Timm John

P: Christiane Stephan-Scherb

Einführung in die Mineralogie/Kristallographie

Einführung in die Mineralogie/Kristallographie

ENTFÄLLT: Einführung in die Mineralogie/Kristallographie

Einführung in die Mineralogie/Kristallographie

ENTFÄLLT: Einführung in die Mineralogie/Kristallographie

ENTFÄLLT: Einführung in die Mineralogie/Kristallographie

Einführung in die Mineralogie/Kristallographie

0153bA1.5

0153cA1.5

0521aA5.2