Bachelor's programme in Bioinformatics

Bachelor's programme in Bioinformatics (2012 study regulations) (0260c_k150)

Module: Genetik und Genomforschung (0260cA3.6)

Klausur Genetik und Genomforschung

LV: 23771ak

a.Publiziert

2 SWS

Katja Nowick

Written Exam

Submod: E20qA1.1.29

Akt: 03.07.2023 09:16

Gesamtes Lehrangebot der Bioinformatik

Gesamtes Lehrangebot der Bioinformatik (E61a)

Module: Gesamtes Lehrangebot der Bioinformatik (E61aA1.1)

Mentoring

LV: 19000546

a.Publiziert

0 SWS

Ulrike Seyferth

Mentoring

Submod: E61aA1.1.1

Akt: 01.03.2023 10:56

Large tutorial for Computerorientated Mathematics I (5 LP)

LV: 19200541

a.Publiziert

2 SWS

No lecturers

Zentralübung

Submod: E61aA1.1.1

Akt: 21.10.2022 16:04

Welcome event for master students of bioinformatics

LV: 19404070

a.Publiziert

0 SWS

Alexander Bockmayr

Ulrike Seyferth

Begrüßungs- und Abschlussveranstaltung

Submod: E61aA1.1.1

Akt: 04.08.2022 12:38